Publicaties

Hieronder kunt u diverse publicaties terugvinden waar het expertisecentrum bij betrokken is geweest. De publicaties zijn online te raadplegen of via een pdf te downloaden. Mocht u vragen hebben over een publicatie dan kunt u natuurlijk contact opnemen.

Hybride docenten in het technisch beroepsonderwijs

In 2020/2021 hebben we in samenwerking met het Techniekpact, in opdracht van Economische Zaken, onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar hybride docentschap in het technisch beroepsonderwijs.

Hier zijn een drietal publicaties uit voortgekomen. In het ‘Rendement van de hybride techniekdocent’ is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en werkbaarheid van het hybride docentschap in het mbo en hbo. Uit dit onderzoek zijn onder andere een zestal succesfactoren naar voren gekomen en worden twee belangrijke dilemma’s geformuleerd.

In een tweede publicatie wordt dieper ingegaan op ‘Hybride docenten in het technisch beroepsonderwijs’. Wie zijn het? Hoeveel zijn het er? En waar werken ze?

In de derde publicatie wordt onderzocht wat de hoofdredenen zijn om hybride docent te worden en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

De hybride onderwijsloopbaan

In het mooie drieluik onder redactie van Snoek, Pauw en Van Tartwijk, Leraar: een professie met perspectief, hebben we een hoofdstuk geschreven over de ‘hybride loopbaan’.

Onze conclusie over de hybride loopbaan is dat het aantrekkelijk kan zijn, voor zittende en nieuwe leraren. Het schenkt hun ruimte voor een persoonlijke en inhoudelijke invulling van hun loopbaan. Hybride leraren kunnen zich ontwikkelen in een zelfgekozen combinatie van banen, waarin ze meer kunnen doen wat ze goed kunnen en leuk vinden.

Verder zien we ook een meerwaarde voor het onderwijs en de school. Niet omdat hybride leraren beter zouden lesgeven, maar omdat ze andere zaken weten en meenemen in de klas en de school.

  • Velden, C.P. van der, Bilkes, M & Dorenbosch, L. (2020), De hybride onderwijsloopbaan (p. 70-80). In: Snoek, M., De Wit, B., & Dengerink, J. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief (3 delen). Meppel: Ten Brink Uitgevers.
Download hier het hoofdstuk

De hybride docent: een aantrekkelijk loopbaanperspectief in het vo?

In het boek ‘Onderwijs aan het Werk‘ onder redactie van prof. dr. Frank Cörvers en prof. dr. Marc van der Meer met daarin analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs is een hoofdstuk gewijd aan het loopbaanperspectief van hybride docenten.

Onze conclusie in het hoofdstuk ‘De hybride docent: een aantrekkelijk loopbaanperspectief in het vo?’ luidt dat het een aantrekkelijk loopbaanperspectief kan zijn – zowel voor de ontwikkeling van huidige reguliere docenten als voor het aantrekken van nieuwe docenten. Het gaat hierbij om ruimte voor een persoonlijke en inhoudelijke loopbaaninvulling.

  • Dorenbosch, L., Van der Velden, C.P. & Bilkes, M. (2018). De hybride docent: een aantrekkelijk loopbaanperspectief in het vo? (p. 157-171). In: Onderwijs aan het Werk, Cörvers, F. & Van der Meer, M. (red.), 2018, CAOP.
Download hier het hoofdstuk

Hybride docenten bieden kansen voor de schoolorganisatie

In DNM (De Nieuwe Meso, september 2017) met als thema strategisch hrm mochten we een artikel schrijven over de kansen die hybride docenten bieden voor schoolorganisaties.

In het artikel gaan we dieper in op het feit dat hybride docentschap amper een gevolg van actieve bemoeienis door scholen is, maar dat het wel kansen biedt op hr-thema’s als loopbaanperspectief, tekorten en imago.

  • Velden, C.P. van der & Bilkes, M. (2017). Hybride docenten bieden kansen voor de schoolorganisatie. In: DNM, september 2017, nr. 3, p. 78-84.
Download hier het hoofdstuk

De Hybride Docent: Value Case (2017)

In deze online publicatie vindt u de belangrijkste resultaten en inzichten die in 2016 en 2017 zijn opgedaan in een uitgebreid onderzoek naar de potentiële bijdrage van het hybride docentschap aan het terugdringen van lerarentekorten, het behoud van docenten voor het onderwijs, het aantrekkelijker maken van de leraren(loop)baan en up-to-date onderwijs dat aansluit op de maatschappij van nu.

We brengen onze bevindingen en aanbevelingen in de vorm van een value case. Anders dan de meer bekende business case, nemen we niet de financiële kosten en baten van het aanjagen van het hybride docentschap als primair uitgangspunt, maar de waardecreatie voor diverse stakeholders – evenals de spanningen daartussen.

  • Dorenbosch, L., Van der Velden, C.P. & Bilkes, M. (2017). De Hybride Docent: Value Case. Expertisecentrum Hybride Docent. Te raadplegen URL: https://valuecase.hybridedocent.nl
Lees online

De Crux van het Combineren (2016)

Samen met TNO en Deell hebben we (actie)onderzoek gedaan naar de kansen en keerzijdes van gecombineerde werkrollen, beroepen en (loop)banen.

Lees online

Job Twinning

Als mogelijk aanjager voor het hybride docentschap hebben we in 2016 ‘job twinning’ bedacht. TNO heeft het onderzocht en kwam naast een aantal aanbevelingen tot de conclusie dat Job Twinning een brugfunctie kan vervullen tussen onderwijs en bedrijfsleven en daarmee ook een eerste stap richting ons vergezicht van de Hybride Docent.

  • Sanders, J. & Dorenbosch, L., Job Twinning: een opstap naar hybride docentschap? (2016). TNO.
Download hier de monitorrapportage van TNO

© 2022 HybrideDocent.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring